Jdi na obsah Jdi na menu
 


 Městská knihovna v Dašicích ( dále jen knihovna) je veřejnou univerzální knihovnou poskytující služby čtenářům a návštěvníkům ve svých provozních místnostech. Jejím provozovatelem je město Dašice.

Knihovna slouží všem čtenářům, a proto jejich povinností je chránit a nepoškozovat knižní fond a zařízení knihovny.

Knihovna půjčuje knihy a časopisy ze svých fondů i prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby těm, kteří se stanou jejími čtenáři a dodržují tento výpůjční řád. 

Čtenářem knihovny se může stát:

Každý občan ČR starší 15-ti let, který svým podpisem na přihlášce stvrdí, že se seznámil s výpůjčním řádem a bude se jím řídit.

Děti mladší 15-ti let se stanou čtenáři jen s písemným souhlasem rodičů nebo jejich zákonných zástupců.

Čtenář je povinen ohlásit změnu jména a bydliště. 

Knihovna zpracovává osobní údaje čtenáře (tj. identifikační údaje a kontaktní údaje - jméno, příjmení, adresa, datum narození, telefonní číslo, případně email) v rozsahu potřebném pro účely knihovny- přihláška, upomínka, rezervace knižního titulu. Osobní údaje nejsou poskytovány třetímu subjektu.

Knihovna vystaví každému novému čtenáři čtenářský průkaz, který je dle potřeby bezplatně obnovován. Čtenářský průkaz je nepřenosný, pokud dojde k jeho ztrátě, zaplatí čtenář za vystavení nového 2,- Kč. 

Za poskytované služby čtenář uhradí paušální poplatek za kalendářní rok.

Paušální poplatek činí                                                 20 Kč pro děti do 15-ti let

                                                                               40 Kč pro dospělé čtenáře 

Tento poplatek opravňuje čtenáře k půjčování knihovního fondu a libovolnému počtu návštěv knihovny v kalendářním roce. Čtenář si může půjčit jakoukoliv knihu z fondu knihovny na dobu jednoho měsíce, CD (mluvené slovo), deskové hry a časopisy.

Na dětské průkazy se půjčuje výhradně literatura určená dětem a mládeži, případně vhodná naučná literatura. 

Vypůjčené knihy a periodika nesmí čtenář půjčovat dalším osobám.

 Prodloužení výpůjční doby se provádí pouze u knih či časopisů vypůjčených ke studijním účelům a provádí ho pouze knihovnice. 

Čtenáři jsou povinni respektovat autorský zákon.

 

Nevrátí-li čtenář knihy ve stanovené lhůtě, je povinen zaplatit poplatky za opožděné vrácení:

Za 1. písemnou upomínku ( překročení výpůjční doby o 14 dní) zaplatí čtenář 30 Kč

.Za 2. písemnou upomínku ( překročení výpůjční doby o 1 měsíc) zaplatí čtenář 40 Kč.

Za 3. písemnou upomínku ( překročení výp. doby o víc než 1 měsíc) uhradí čtenář 50 Kč.

 

Nevrátí-li čtenář knihu či časopis ani po třetí upomínce a ani nevstoupí s knihovnou v jednání o náhradu za nevrácené knihy či periodiky, bude toto vymáháno v občansko-právním řízení.

Čtenář je povinen zacházet s knihami šetrně, před odchodem z knihovny nahlásit knihovnici eventuální závady. Za poškození půjčených knih nebo jejich obalu čtenář plně odpovídá.

Ztratí-li čtenář knihu nebo způsobí-li její úplné zničení, je povinen:

Obstarat knihovně stejný titul, nejlépe i stejného vydání

Uhradí cenu knihy + 50 Kč za knihovnické zpracování 

Je-li titul pro knihovnu nepostradatelný a nelze-li ji jinak nahradit, pořídí její fotokopii a její vazbu. 

Způsob náhrady určí knihovnice. 

Čtenář má právo požádat o rezervaci titulu, pokud je vypůjčený. Nemá však právo půjčovat sám knihy a časopisy jiným osobám. 

Čtenář má právo požádat knihovnici o informace o fondu knihovny, systému katalogizace a způsobu vyhledávání. 

Knihovna poskytuje bibliograficko-informační službu a čtenáři ji mohou plně využít. 

Požaduje-li čtenář knihu, kterou knihovna nemá ve svém fondu, může o ni požádat prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MKVS). V tomto případě musí respektovat kratší výpůjční dobu. 

Knihovna vyčleňuje část fondu k prezenčnímu užívání a nepůjčuje jej mimo knihovnu. 

Možnost půjčování si knih a časopisů ztrácí čtenář porušením výpůjčního řádu a nevhodným chováním v prostorách knihovny. O tomto rozhoduje knihovnice. 

Čtenář může využít počítač s připojením na internet. Pro tuto službu je k dispozici samostatný provozní řád. 

Vyjímky z tohoto výpůjčního řádu může v odůvodněných případech povolit knihovnice. 

      Své stížnosti, oznámení a podněty týkající se provozu knihovny čtenář může sdělit písemně či ústně knihovnici, případně zřizovateli knihovny Městskému úřadu v Dašicích.

 Za Město Dašice:

                                                  Mgr. Petr Zikmund, starosta

 

Za Městskou knihovnu Dašice:

                                          Lenka Havlovcová, knihovnice