Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Městská knihovna v Dašicích je pro veřejnost otevřena ve dnech: 

 

 Pondělí       9 – 16 hod.

 Čtvrtek     11 – 18 hod.

 Pátek       10 – 18 hod.

 

V tuto dobu mají návštěvníci knihovny možnost používat počítač s přístupem na internet.

 

2. Návštěvník knihovny, který chce použít počítač s přístupem na internet / dále jen uživatel/, je povinen předložit knihovnici svůj čtenářský průkaz nebo platný občanský průkaz.

3. Osoba mladší patnácti let se může stát uživatelem pouze na základě Prohlášení podepsaného rodiči nebo zákonným zástupcem.

4. Uživatel je povinen nahlásit knihovnici počátek i konec připojení na internet a dále každou poruchu či přerušení spojení.

5. Uživatel pracuje samostatně. Není povinností knihovnice, aby uživatele informovala o náležitostech práce s počítačem, s programovým vybavením nebo s internetem.

6. Po dohodě s knihovnicí / tel. 466 950 073 / je možno přijít na internet i mimo výpůjční dobu.

7. Uživatel může používat pouze instalovaný software. Není dovoleno instalovat na pevný disk počítače jakékoliv přinesené soubory ani ukládat soubory stažené z internetu. Není dovoleno jakékoliv soubory z pevného disku kopírovat nebo je posílat či jakkoliv s nimi manipulovat. Soubory stažené z internetu je možné instalovat pouze na donesenou disketu či flash disk, a to po předchozím souhlasu knihovnice. Knihovna nenese odpovědnost za obsah souborů. Po předchozím souhlasu knihovnice je možné si požadované stránky vytisknout na tiskárně.

8. Uživatel je povinen počínat si tak, aby minimalizoval nebezpečí napadení počítače viry / ať už jsou z internetu nebo z přinesené diskety/.

Knihovnice je oprávněna okamžitě přerušit spojení na internet uživateli, zvláště je-li mladší patnácti let, pokud zjistí, že

-navštěvuje stránky, jejichž obsah je v rozporu s platným právním řádem ČR

-navštěvuje stránky, které mohou narušit či ohrozit jeho mravní vývoj nebo jsou v rozporu s dobrými mravy

-mění obsah stránek, ke kterým nemá oprávnění přístup

 

 

V případě porušení provozního řádu knihovny může být uživatel z knihovny vykázán. . Knihovnice je oprávněna od počítače, resp. z knihovny vykázat i osobu, která uživatele ruší nebo která jinak porušuje provozní řád knihovny.

 

 

 

 

Za Město Dašice:                 Mgr. Petr Zikmund, starosta

 

Za Městskou knihovnu :  Lenka Havlovcová, knihovnice